entlhiidmsth

PHILIPPINES

Print Friendly, PDF & Email

Pandaigdigang Pagkilos Laban sa Di Pagkakapantay-pantay 15-22 Enero 20

FIA Jan16 Statement FilNagbibingi-bingihan sa panaghoy ng mamamayang lugmok sa patung-patong na krisis ang mga gobyernong nakikinig lamang sa kapritso ng mga naghaharing-uri at mga korporasyong ganid sa yaman at tubo.
Kakarampot na nga ang mga programang inilunsad upang tugunan ang gutom, kawalan ng lupa, bahay at trabaho, karahasan at kawalang seguridad, kadalasan pang kapos at kulang sa pondo ang mga ito.

Lumalawak at lumalala ang di pagkakapantay-pantay ng kalagayan o antas ng mamamayan saanmang sulok ng mundo. Saksi tayo sa mas ibayong pagyaman ng mga naghaharing-uri at dambuhalang korporasyon
buhat sa pagsasamantala sa lakas-paggawa ng tao at likas na yaman ng mundo, pagwasak at pagpapalayas ng mga komunidad, pag-abuso sa mga sistema ng pagbubuwis, at pagkontrol ng mga naghaharing-uri sa lahat ng antas at istruktura ng pamahalaan.

Mga dambuhalng korporasyon at malalaking negosyante lamang ang sadyang nakinabang sa mga diumanong “economic stimulus” at “recovery packages” ng ating gobyerno. Itong mga mayayaman pa ang nabigyan ng ‘tax holiday’ (o pag-exempt sa pagbabayad ng buwis at iba pang insentiba’t pribilehiyo). Samantalang pilit na ipinapasa sa ordinaryong mamamayan ang pasanin ng pagpondo sa kabang-yaman ng bansa sa pamamagitan ng ating pagbabayad ng VAT at iba pang buwis sa kuryente, langis, at samu’t saring pangangailangan. Habang lantaran ang pag-iwas ng mga mayayaman sa pagbabayad ng buwis at pagtatago ng kanilang yaman sa ibang bansa, tayong mga karaniwang mamamayan ang dumaranas ng matinding hirap dahil sa kawalan ng pondo para sa mga serbisyong pampubliko.

Lubhang hindi makatarungan na nagkakamal ng tubo at yaman ang iilan habang lalong nadaragdagan ang kagyat at matinding pangangailangan ng nakararaming hikahos na mamamayan.

TAMA NA! Karapatan nating matamo ang Kinabukasan kung saan ang Hustisya at Dignidad ay abot-kamay para sa kapakanan ng sangkatauhan at ng daigdig. Kung ang labis-labis na yaman ng iilan ay magagamit para sa pangangailangan ng nakararami at para tugunan ang patong-patong na krisis pangkalusugan, pang-ekonomiya, at pangkalikasan ay may pag-asa tayong makamit ang Kinabukasang ito.
Sa 15-22 Enero sasama tayo, sampu ng mga kilusang masa, mga organisasyon ng iba’t-ibang sektor at rehiyon ng Pilipinas, at CSOs mula sa mahigit 30 bansa sa Fight Inequality Alliance (FIA) para sa isang linggo ng kilos-protesta upang buong-lakas na isigaw at kalampagin ang mga pamahalaan ng bawat bansa na:

Buwisan ang Mayaman, Hindi ang Mahirap! Isulong ang Pagbangon ng Sambayanan!

  • Kasama ng mga miyembro at kasapi ng APMDD sa Asya tayo ay mag-organisa ng mga pagkilos at mga aktibidad sa mga sumusunod na petsa:
  • Enero 21: Asian Day of Protest to Fight Inequality. Magkakaroon ng mga pagkilos at martsa sa mga siyudad at komunidad kung saan posible at ligtas.
  • Enero 15-22: Isang buong-linggong mga pagkilos, kabilang na ang virtual media conferences at kampanya sa social media para mas maipalaganap pa sa pambansa at pandaigdigang media ang usapin ng Inequality o di pagkakapantay-pantay.
Print Friendly, PDF & Email

Growing a 'flattened' Philippine economyLast week saw a divided world on the issue of debt.

On October 12 to 18, the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) gathered the world’s finance officials and central bankers in their annual Joint Conference, held online for the first time. The main agenda: how to address the world’s health and economic crises through new loans, new financing mechanisms and new programs to ease the debt servicing burden of borrowing countries.

Print Friendly, PDF & Email

Disastrous Rigidity – FDC Press StatementWith the world reeling from the impacts of the Covid-19 pandemic, it has become increasingly clear that the assumption that the crisis can be dealt with using the usual set of orthodox tools is exceedingly flawed. Recognizing the extraordinary nature of the global crisis, even the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) who recently announced that they would cancel $215M debts owed to them by 25 countries that were facing a "moderate or high risk of debt distress" – for countries with a GDP per person that is below $1,145 a year.

Print Friendly, PDF & Email

Growing a 'flattened' Philippine economyThe International Monetary Fund issued its verdict on the Covid-19-stricken global economy: worst downturn since the Great Depression of the 1920s. Gita Gopinath, Chief IMF Economist, projected a growth rate of minus 3 for the world economy, a minus 6 for the developed countries, and a minus 1 for emerging and developing countries for the entire year of 2020 ("The Great Lockdown," IMF Blog, April 14, 2020). The Philippines, one of the countries waiting for the Covid-19 infection curve to fall and flatten, belongs to the last category; it is also one of the worst hit in Asia.

Print Friendly, PDF & Email
Church groups, concerned citizens, social movements, and civil society organizations are about to launch Piglas Batangas! Piglas Pilipinas!, a national campaign initiative against coal and other dirty and harmful energy.

Piglas Pilipinas: PH part of global movement to end fossil fuels